مهندس کامپیوتر

دیروز دوستی به خونه ما اومده بود. یه کمی با بچه ها خوش و بش کرد و بعد از آلوشا پرسید: «میخوای چکاره بشی؟» آلوشا گفت: «مهندس کامپیوتر مامان.» شب بعد از رفتن مهمونمون رومو کردم سمت آلوشا و بهش گفتم: «مامان جون نباید بگی مهندس کامپیوتر مامان، باید بگی مهندس کامپیوتر. تو که نمیخوای فقط بتونی با کامپیوتر مامان کار کنی که. پس این بار اگه یکی ازت پرسید میخوای چکاره بشی چی میگی؟» سرشو بالا گرفت و بازم گفت: «مهندس کامپیوتر مامانم!» اومدم دوباره حرفامو براش تکرار کنم که با دلخوری تو صورتم نگاه کرد و گفت: «حالا اول من مهندس کامپیوتر شما بشم که بذاری باهاش بازی کنم، بعدا بزرگ که شدم مهندس کامپیوتر همه میشم!!!»

ببینم شمام اینجوری مهندس شدین؟