خیار نمکین

داشتم برای بچه ها خیار پوست میکندم که آلوشا دوید نمکدون رو از روی میز آشپزخونه آورد و گفت: «مامان لطفا یه کمی نمک بزن روی کول خیار، تا خوشمزه بشه من بخورم!!!»

بعد از تحریر: کول رو نمیدونم چی معنی کنم. شنیدین میگن بچه اش رو کول کرده؟ حالا چرا این وروجک این جوری گفت خدا میدونه.