مکالمه به زبان افغانی

چند روزی بود که پسرم میگفت افغانی یاد گرفته! راستش من قضیه رو زیاد جدی نمیگرفتم تا اینکه امروز دیگه ازش پرسیدم: «خوب باریکلا… بگو ببینم مثلا چی بلدی بگی؟» فکر کنم از این استقبالم خیلی خوشحال شد. چون با ذوق و شوق گفت: «خالَه من دَش شواَ دارم*!!!»

حکمت این جمله رو خدا میدونه و بس!

*خاله من دست شویی دارم = khaala man dash shooa daaram