اعتیاد

این ناشای ما حتی وقتی میخواد بوستون کنه هم پستونکش رو در نمیاره. نتیجه اینکه پستونکی به لپ شما فرو میره و همزمان صدایی شبیه به موچ! شنیده میشه…
اعتیاد بد دردیه!!