عجب حسن تصادفی

امروز آلوشا ازم پرسید: «مامانی اسم داداش شما چیه؟» یه آرومی گفتم: «فرزاد.» خندید و با هیجان گفت: «ا….. چه جالب. اسم دایی منم فرزاده!!!»