اعداد

انگشت اشاره مو گرفتم جلوی آلوشا و بهش گفتم: «این چنده؟» تند جواب داد: «یک.» و منتظر عدد بعدی موند. سه تا از انگشتام رو جلوی روش گرفتم و گفتم: «این چی؟» بالا و پایین پرید و با هیجان گفت: «سه»
خواستم مثلا سخت ترش کنم. انگشتای هر دو تا دستم رو باز کردم و بهش نشون دادم و گفتم: «حالا بگو این چنده؟» نیم نگاهی انداخت و با شیطنت گفت: «پنجاه و پنج!!!»