کی چی میگه

– «ناشا، هاپی چی میگه؟» – «هاپ هاپ»
– «ناشا پیشی چی میگه؟» – «میوی میوی»
– «توتویی چی میگه؟» – «جیک جیک»
– «نی نی چی میگه؟» – «دده .. دده»
– «داداش چی میگه؟» – «ناشا..ناشا»
– «مامان چی میگه؟» – «غار غار»
– «نه مادر اونو کلاغ میگه… مامان چی میگه؟» -«غار غار»
– «نه گلم. اونو کلاغ میگه… مامان میگه طلا، عسل… مامان چی میگه؟» -«غارغار»

بابا یکی بیاد حالی این بکنه که من غارغار نمیکنم…