موزیانه!

امروز آلوشا ازم پرسید: «مامان، مگسا به بچه هاشون موز میدن بخورن؟» تعجب کردم و گفتم: «نه! واسه چی این فکرو کردی؟» سرشو تکون داد و گفت: «خوب آخه شما همیشه بهشون میگی مگسای موذی!!!»