لپ گیلاسی

از وبلاگ دو بچه گربه
امروز کمی گيلاس خريده بوديم. نيکان هم خيلی خوشش آمد و گفت بازم انگور می‌خوام! ما انگور زياد نمی‌خريم. فکر می‌کنم دليل اينکه از گفتن گيلاس خودداری می‌کند اين است که به لپ‌های قرمز نيکان می‌گويم لپ گيلاسی.
جديدا از اينکه ما بخوريمش ترسيده. گاهی گريه می‌کند و می‌گويد: نخور، بوس کن!