بیگانگان

داشتم پیف پاف میزدم که یهو آلوشا ازم پرسید: ؟«مامان، مگسا خانومن یا آقا؟!» خندیدم و گفتم: «هم خانوم هستن، هم آقا» یه خورده چپ چپ نگام کرد و گفت: «اونوقت مگسای خونه ما خارجین یا ایرانی؟!!»