گامهای اول

به دستای نگران مادر و دستهای مطمئن پدر نگاه کنین!
Cdeb[1]با تشکر از وبلاگ بارباها که این عکس رو از اونجا برداشتم.