سکوت سنگین

آلوشا با خاله و دایی ش بیرون رفته. ناشا هم خوابیده…
عجب خونه سوت و کور شده…………