مکالمه بچه ها

– «آلوشا میدونستی که پدربزرگت مرده؟»
– «آره… مرده یعنی چی؟»
– «یعنی رفته پیش خدا»
– «خدا کجاست؟»
-«تو آسمونا»
-«آهان پس حتما مرده ها از تو هواپیما میپرن توی آسمونا!!!»