توجه

تازگیها زیاد برام ایمیل میاد. دیروز تقریبا سی تا ایمیل داشتم. اما حدودا ده پونزده تاش ویروسی بود. همه ش هم ضمیمه داشت. جالب اینکه کلی ایمیل ضمیمه دار هم که از طرف خودم واسه بقیه فرستاده شده، برگردونده میشه… لطفا لطفا لطفا یادتون باشه که من هرگز بدون اطلاع قبلی واسه کسی ایمیل همراه با ضمیمه نمیفرستم. اگه رسید، بازش نکنین… مرسی!