پراکنده گویی

واسه وبلاگهای پرشین بلاگ اتفاقی افتاده؟ واسه نظرخواهی وبلاگ من چی؟ خودم سرما نخوردم؟ آهای! همه چی سر جاشه؟