همه شیرا سلطانن

امروز دایی و آلوشا بازی جدیدی میکردن. یکی سئوال میکرد و اون یکی جواب میداد. این میون یهو دایی پرسید: «اون کدوم شیره که سلطانه؟» آلوشا بدون اینکه فکر کنه جواب داد: «شیری که میخوریم!» دایی که از جواب آلوشا یه کمی حیرت کرده بود، به صورتش نگاه کرد و پرسید: «حواست کجاست؟ شیری که میخوریم سلطان نیست که؟» آلوشا خندید و گفت: «دیدی بلد نبودی دایی؟! سلطان یخچاله دیگه!»