غوره سوزان

دیروز غوره خریدم. داشتم دمشون رو میگرفتم که ناشا اومد نشست کنار دستم و ام ام کرد. خنده م گرفت. زیر لبی گفتم: «آخه وروجک تو رو چه به غوره خوردن!» بعد توی صورتش نگاه کردم و گفتم: «اخ مامان. اینا اخه. بده، ترشه!» اما ناشا یه دونه برداشت و با سماجت تکرار کرد: «ام… ام!» و خوردش. خوب، اولین واکنشش (جمع شدن صورت) برام غیر منتظره نبود. سر آلوشا تجربه کرده بودم. اما وقتی بازم غوره برداشت، اول فوتش کرد و بعد خوردش، دیگه ترکیدم از خنده….
شمام همیشه چیزای ترش رو فوت میکنین؟!