گنجشکک اشی مشی

تا حالا شده که یه گنجشک کوچولو رو به آرومی توی مشتتون بگیرین؟… نرمی پرش، تند تند زدن قلبش، حتی استخوناش رو میتونین حس کنین. میدونین، من وقتی ناشا رو بغل میکنم همین حس رو دارم: یه گنجشکک کوچولو و ظریف.