اخلاق اکتسابی

آلوشا دراز کشیده بود روی زمین و داشت ماشین بازی میکرد. هوم هوم هم صدا میدادن ماشیناش. (شما چی میگین؟ قان قان؟!) مابین هوم هوم کردن یه جمله رو هی مرتب تکرار میکرد. یه کمی نامفهوم بود. گوشمو تیز کردم بفهمم چی میگه. دیدم به یکی از ماشیناش میگه: «مرتیکه، درست رانندگی کن!!!»
خدا آخر و عاقبت این نسل رو به خیر کنه!