وصف حال

از وبلاگ تافته:
ميگه: روشني همه چيزه.
پس تاريکي کجا رو گرفته؟! ابهت تاريکي رو روشني نداره. همه چيز پنهان و بي‌جلوه…
بسه ديگه بودن در روشني؛
چقدر رسوا شدن موجودات رو ببينيم تو روشني
بزار يه مدت؛ تو تاريکي؛ هر غلطي که مي‌خوان بکنن و راحت باشن…