دلتنگی

دلم خیلی واسه پدرم تنگ شده…
شما هم دلتون واسه پدرتون تنگ شده؟
برین پدرتون رو ببوسین و بهش بگین که خیلی دوستش دارین، قبل از اینکه خیلی دیر بشه… همین الان برین.