با پدر – مادرها

از وبلاگ آلوچه خانوم:
يه روز دو تا جوجه ماشينی رسيدند به هم. اولی پرسيد: بابا و مامان تو کي اند ؟ دومی گفت: نميدونم. دومی پرسيد: بابا و مامان تو چی؟ اولی گفت: منم نمی دونم. دو تا جوجه ماشينی تصميم گرفتند با هم عروسی کنند تا بچه هاشون بابا و مامان داشته باشند.
سپیده سجادی – نه ساله (کانادا)