چای ذغالی

از وبلاگ دوستانه:
دخترم اين روزها خيلي شيرين شده. ديروز كه مشغول تعريف ماجراهاي مهد كودكش بود با ناراحتي گفت: مامان ميدوني چي شده؟ در حالي كه سعي ميكردم نگرانيمو مخفي كنم پرسيدم چي شده؟ گفت: امروز با صوبونه ذغال چايي رو هم خوردم!