یک حرف و دو حرف

به نظر شما شباهتی بین سوسیس و سالاد هست که ناشا به هر دوشون میگه سوسی؟!!