بستنی و شکلات


آدرس: ابتدای جاده لشکرک، بلوار اوشان، بعد از بیمارستان 505 ارتش، کوی جنت، مجتمع بیمارستانی – رفاهی محک. تلفن: 7 – 2490544
نبود؟