شادمانی

امروز واسه خرید لباسای پائیزی و زمستونی به مرکز شهر رفته بودم.(وقت خوبیه، خیلی از فروشگاه ها حراج کردن.) کنار چهار راه اصلی دو تا آقا چنان با شور و نشاط ساز میزدن که همه رو تحت تاثیر قرار دادن. تا به خودم اومدم دیدم ناشا رفته وسط و د برقص! راستش در عرض چند دقیقه همه بچه ها شروع کردن به رقصیدن…. ناشا رو به زور از جمع جدا کردم.

نمیدونم بهای شادمانی چقدر بود که امثال من در بیشتر روزهای کودکی و نوجوانی و جوانی از اون محروم شدیم.
چند روز از سالهای گذشته رو به شادمانی گذروندیم؟
چند سال از شادمانی دور موندیم؟
من میتونم مادر شادی برای بچه هام باشم؟
راستی چقدر هزینه خواهد شد تا ناشا دیگه تو خیابون نرقصه؟…..