تولدم مبارک

درست و دقیقش رو بخواهین، من هفتم شهریور هزار و سیصد و چهل و نه در خرمشهر به دنیا اومدم…. بله! امروز تولدمه! راستش توی این سن و سال، روز تولد چون با یادآوری سرازیری سی به چهل سالگی همراهه، واسه خیلیا خوشایند نیست. اما من دهه سی رو خیلی دوست دارم. امیدوارم سالهای سی هم واسه شما مثل من، مثل وزیدن نسیم در گندمزار باشه. در خوشحالیم شریکتون میکنم، مثل همیشه…