برای خواب معصومانه عشق

از وبلاگ مادر یک روشندل:
من یه مادر غیرعادیم وقتی برای محل تحصیل فرزندم نگرانم. من خیلی غیرعادیم وقتی میشنوم فرزند 6 ساله ام با پسرکان 18 ساله در یک مدرسه مجبور به تحصیل است. من خیلی غیرعادیم وقتی میبینم محل بازی کودکان نابینا تبدیل به پارکینگ سرویسهای مدرسه شده. من خیلی غیرعادیم وقتی نگران برخورد پسرکهای بزرگتر با پسرک 6 ساله ام هستم. من خیلی غیرعادیم وقتی نگران بیماریهای پوستی ناشی از عدم طهارت گرفتن پس از دستشویی رفتن دردانه ام هستم. من خیلی غیرعادیم وقتی که نگران برخورد مربی بی تجربه و جوان مقطع آمادگی هستم. من خیلی غیرعادیم وقتی میبینم بچه های بزرگسال با شادی و بی توجه از پله ها پایین میدوند و به دیگران توجه ندارند. من خیلی غیرعادیم وقتی میبینم دیوارهایی مدرسه چرک آلودند و تمیز نمیشوند. من خیلی غیرعادیم وقتی میبینم تمام آبخوریهای موجود در مدرسه جرم گرفته و آلوده اند. من خیلی غیرعادیم وقتی میشنوم مدرسه فقط دو ناظم دارد!!!!!! من خیلی غیرعادیم وقتی میبینم ممکنه مدرسه با لرزش کوچک زمین مدفن کودکان بی پناه نابینا شود. من خیلی غیرعادیم وقتی نگران سرویس فرسوده مدرسه ام…