سلام خوردنی

بچه ها رو صدا کردم و گفتم: «شام حاضره… بیاین.» اول آلوشا دوید و گفت: «شام چی داریم؟» گفتم: «سوپ…» و تا دیدم که داره در میره، اضافه کردم: «از همونا که توش حروف انگلیسی داره!»* فکر کنم کلکم گرفت. چون با تردید نگام کرد و بعد نشست روی صندلیش. تازه اولین قاشق رو بهش داده بودم که با دهن نیمه پر پرسید: «مامان، سلام به انگلیسی چی میشه؟» گفتم: «های.» دوباره پرسید: «توش چه حرفایی داره؟» گفتم: «اچ و آی.» دهنشو مزه مزه کرد و گفت: «میشه یه دونه «های» بدی من بخورم؟!»

* خب سوپ ورمیشل با حروف انگلیسی دیگه… ای بابا تک ماکارونی! رو میگم.