سئوال کوچولو

یه سئوال کوچولو… اینجا کسی هست که در مورد واکسن سرما خوردگی واسه من توضیح بده؟