خواب دلتنگ بعدازظهر

بعدازظهر پسرکم با گریه از خواب بیدار شد. گریه میکرد و میگفت: «دلم برای پدربزرگم تنگ شده.» اشک منو هم درآورد…