گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد

پسرکم مریض شده. بردمش دکتر. بهم گفتن که باید چهار تا پنی سیلین بزنه. دلم کباب شد، بیشتر وقتی که تست میکرد و راستش منم پا به پای پسرم گریه کردم. ناشا هم گریه کرد…
شب که اومدم بخوابونمش، دستش رو گرفتم و گفتم: «قربون دستت برم مامانی… دردت اومد؟» و جای کبود شده تست آمپول رو نوازش کردم. دماغشو بالا کشید و گفت: «آره… دستم داره گیج میره.» خندیدم و گفتم: «مامان جون دست که گیج نمیره! اون سره که گیج میره.» با بی حوصلگی یکی دوتا سرفه کرد و دستم رو گذاشت روی گونه گر گرفته ش و گفت: «مگه دستم چشه؟ خوب اونم گیج میره دیگه!!»