تبعیض

دیروز آلوشا اصرار عجیبی داشت که سرویس مهدشون پورایده! بهش گفتم: «مادر من، درست حرف بزن. پوراید چیه! باید بگی پراید…» سرشو با هیجان بالا برد و گفت: «نخیرم اسمش پورایده، چون که رنگشم سفیده.» با حیرت گفتم: «چه فرقی میکنه عزیز دل من…» آلوشا با قلدری گفت: «خوب آخه باید معلوم بشه که ارزونتره یا نه؟!*»

*راست میگه، پراید سفید یه کمی از رنگیهاش ارزونتره!