تو گلوتون نپره یهو!

چند روزه که ناشا سرما خورده بود و سرفه میکرد، یه کشف جدید کردم. دیدم بعد از هر سرفه عبارت نامفهمومی رو تکرار میکنه . بعد از چند بار تکرار کنجکاو شدم بفهمم چی میگه. خوب که دقت کردم دیدم سرفه میکنه و بعدش به خودش میگه: «نوش!!»