یک عروسک و سه اسم

– «بده من!»
– «چی رو بدم بهت گلم.»
– «بدش من.»
– «چی رو مامانی؟»
– «نی نی رو بده به من.»
– «آهان. آلوشا جان میشه عروسک ناشا رو بهش بدی؟ روی کمده. نیلوفر رو میگم.»
– «چی؟ بهارک رو؟ باشه. الان بهش میدم… بیا بگیرش خواهری.»
– «مرسی داداش. مامانی، مهتاب ایناشا!»