زبان جان

نوشته های کوشیار پارسی را همیشه میخونم. اما این یکی بدجوری تکونم داد. شما هم بخونینش. میدونم که این نوشته ها نیاز به لینک وبلاگ کوچولوی من ندارن… اما نتونستم بهش لینک ندم.

آلوشای خون تون اومده پائین؟!! فردا با چند حکایت برمیگردم. تلخ شده ام این چند وقته… تلخ.