آژانس سر کوچه

دیشب اخبار ساعت نوزده داشت در مورد آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر پخش میکرد که یهو آلوشا گفت: «مامانی، ما چرا هیچوقت از اینجا تاکسی نمیگیریم؟!!»