معجزه

یه روایت از کتاب نامه های بچه ها به خدا به انتخاب رهاب:
خدای عزيز، توی مدرسه ياد گرفته ام که تو می توانی از کرم ابريشم پروانه بسازی. به نظر من اين کارت محشر است. برای خواهرم چه کار می توانی بکنی؟ او زشت است. لطفا به پدر و مادرم نگو من اين را برايت نوشته ام
رفيق تو: گرک (۱۱ساله)