ناشا وارد میشود!

1- توی یه جمع دوستانه و البته رسمی نشسته بودیم که یهو برقا رفت. ناشا با هیجان دستاشو بهم کوبید و گفت: «مامان، ا…. برقا ترکید کرد!!»

2- خب شما چی فکر میکنین؟ دختر من هر وقت یکی رو دوست داشته باشه بهش میگه: «منم دوستت دارم!!!»