کار کار انگلیساست!

چند وقتی بود که یه نفر با گذاشتن پیغامهای بی ادبانه باعث ناراحتیم میشد. بعد از چند روز صبوری تصمیم گرفتم آی پی رو چک کنم. این بود که به دوستی تلفن زدم و ازش خواستم به من یاد بده بفهمم هر آی پی از کجا کانکت میشه. دوستم قبل از هر کاری از من پرسید: « به چه دردت میخوره؟» گفتم: «اشتباه نکن، شهر مفهوم داره. مثلا اگه از اصفهان باشه مربوطه به فلانی، اگه از کرج باشه معلومه کار فلانیه، اگه از…» که یهو آلوشا تو حرفم پرید و گفت: «بله! اگه از مهد کودک باشه هم معلومه کار، کار مهران کارآموزه*!!! »

*از بچه های مهد آلوشاست این مهران کاراموز.
**مزاحمم رو پیدا کردم.