جنگ جهانی وحوش

داشتم واسه بچه ها در مورد حیوانات صحبت میکردم که مثلا موشا از گربه ها میترسن و گوسفند از گرگ و خرگوش از روباه. بعد در مورد شکار و شکارچی گفتم و آخر همه حرفام از آلوشا پرسیدم: «خوب تو میتونی یه مثال خوب برام بزنی؟» آلوشا من منی کرد و بعد با احتیاط گفت: «مثل سگا و گربه ها، که سگا ارتش ضد مموشی*! هستن!»

* حالا درست یا غلط ما به گربه میگیم مموشی.