زبان بی زبانی

امشب آلوشا از من پرسید: «مامان، ستاره سهیل یعنی چی؟» سرم رو بلند کردم و پشت گوشم رو خاروندم و گفتم: «یعنی کسی یا چیزی که دیر به دیر میبینیش…» چشماش گرد شد و ازم پرسید: «مثل ماکارونی؟!!»

بابا من فردا ناهار ماکارونی درست میکنم. اگه ندیدین!