بوق سگ

امشب بچه ها تا دیر وقت بیدار بودن. کلافه از شلوغی شون رومو کردن به آلوشا و گفتم: «ببینم تو خیال نداری بخوابی بچه؟ میدونی ساعت چنده؟ الان حتی سگا هم رفتن و خوابیدن…» یه نگاهی از سر شیطنت بهم انداخت و گفت: «پس شما چرا بیدارین؟!!»

* تا من باشم و مثال بهتر بزنم!
** کی بود میگفت هوش و حاضرجوابی دردسر سازه؟… هست اما واسه مامان – باباها…!!!