نوشی از زبان من واقعی اش میگوید

یه نامه که نوشی میخواد جوابشو بده، اگه بتونه فکرش رو متمرکز کنه….
یه داستان قشنگ که ذهن نوشی رو درگیر خودش کرد…
برمیگردم؛ امشب… و مینویسم.