علوم

از وبلاگ من و بابايی و ياشار:
ـ بعضی جانداران با شاخ از خودشون دفاع ميکنند مثل چی ياشار جان؟… -مثل بُز!
-آفرين پسرم بعضی ها هم نيش دارند مثل؟… -زنبــــــــــــــــــــور!
-آفرين! بعضی از جانداران روی بدنشان پر دارند مثل چی؟… -مثل جوجی که مُرد!
-درسته! ولی جوجی را شما برديش تو حموم شستی بعدش هم فشارش دادی که آبش بريزه احتمالاً فهميدی که کارت اشتباه بوده، حالا بگذريم.
… -بعضی چيز ها هم رو تنشون سفت داره مثل ماشين!
-بله بدنه ماشين هم از فلز درست شده.
-باز هم بگو مامانی لطفاً!
-چشم! بعضی جانداران بدنشون پوست محکمی داره مثل چی؟… -مثـــــــــــــــــل؟ نميدونم…
-اولش هم ((گ)) داره صداش هم اينجوريه : مُــــــــــــــــــــا!!!… -فهميدم فهميدم گــــــــــــــــــــــــــاو.
-آفرين ….بعضی از جانداران بدنشان با مو پوشيده شده مثل؟… -چی؟ مثل ؟ ……….مثل بـــــابـــــــــايی!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وايسا ببينم دُم بريده ، مگر دستم بهت نرسه!