ناشای شیطون

الف – راستی به نظر شما بامزه نیست که ناشا به هر جک و جونوری میگه پشره؟ فکر میکنم پشره یه چیزی تو مایه پشه و حشره باشه!!!!
ب – این دخترک من همیشه اول میگه باز کن منم… بعدش در میزنه… بله؟ پرسیدین ما کجایی هستیم؟!!!