گواهی میدهم

به زندگی ایمان دارم. به عشق، به نور و زایش. به همه آن چیزها که روح سرکشم را جان تازه ای میبخشد و این همه سال مرا سراپا نگاه داشته است.
میل غریبی در من هست…
من از عشق مینویسم؛ شما با من بمانید و با عشق بخوانید.