جان پناه

نوشی غمگینه. نویسنده نوشی از نوشی غمگین تره. هیچی سرجاش نیست. خونه نوشی و جوجه هاش رو اضطراب پر کرده و اعتراض. نوشی خسته شده. این خونه دیگه واسه نوشی امن نیست… دیگه امن نیست…

به نظر شما مهمه اگه آدم نتونه همه حرفاشو بنویسه؟