لینکهای روز تعطیلی

1- از وبلاگ گلشید و کوشا: ديشب کوشا خيلی بی مقدمه به من ميگه، مامان، تو و بابا که مرديد من ميخوام با گلشيد برم فرانسه. حالا يه دفعه چه طور چنين الهامی بهش شد که بره فرانسه، خدا ميدونه.
2- کمی بخندیم! نگاه کنین!!