آی آدمها

اینجا یه فاجعه انسانی داره رخ میده… وقتی این یادداشت رو خوندم قلبم فشرده شد. چی میشه که آدما این جوری میشن؟… چی میشه که آدما وقت دوست داشتن و دوست داشته شدن عوض میشن؟… این بلایی نبود که چند سال پیش سر خود من اومد؟ سر دوستام اومد؟ سر شما داره میاد؟… چی شد که دو تا آدم که حتما وقت ازدواج همدیگه رو دوست داشتن یهو این قدر از هم فاصله گرفتن؟
اینجا یه فاجعه انسانی داره رخ میده… شعر آی آدمهای نیما رو واسه بار هزارم واسه خودم زمزمه میکنم و از خودم میپرسم کدومشون داره غرق میشه…
یه لینک دیگه… شمام اینو دوست دارین؟